Certifikáty

 

SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV

Autorizačné osvedčenie

Ing. Michal Štoder
narodený dňa 12.07.1981 bol dňa 24.09.2008 za­písaný
do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov
pod reg. číslom 5209*I1 ako
autorizovaný stavebný inžinier
v kategórii
Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb
a je oprávnený vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa Zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierochv znení neskorších predpisov

Dátum vydania: 24.04.2013

Podpísaní:
Ing. Marián Slosarčík / Predseda Autorizačnej komisie
prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. / Predseda SKSI

Autorizačné osvedčenie – Ing. Michal Štoder – na stiahnutie vo formáte PDF (2,2 MB)


SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV

Autorizačné osvedčenie

Ing. Daniel Papán
narodený dňa 16.06.1977 bol dňa 11.06.2008 za­písaný
do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov
pod reg. číslom 5163SPI3 ako
autorizovaný stavebný inžinier
v kategórii
Inžinier pre statiku stavieb
a je oprávnený vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa Zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierochv znení neskorších predpisov

Dátum vydania: 30.06.2008

Podpísaní:
Ing. Darina Eva Stasselová / Predseda Autorizačnej komisie
prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD. / Predseda SKSI

Autorizačné osvedčenie – Ing. Daniel Papán – na stiahnutie vo formáte PDF (2,2 MB)


KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PREŠOVE
Požiarnická ul. č. 1, 080 01, Prešov

Č.p.: KRHZ-PO-OPP-1301–72/2011
V Prešove dňa 30.08.2011

Osvedčenie odbornej spôsobilosti

Meno a priezvisko: Michal Džupaj Bc.
Dátum narodenia: 25.10.1983
Trvalý pobyt: Breznica č. 44, 091 01, Stropkov
spĺňa predpoklady
odbornej spôsobilosti podľa § 11 zákona Národnej Rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 35 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
na výkon činnosti technika požiarnej ochrany

Osvedčenie platí do: 30.08.2016

Podpísaný:
mjr. Ing. Ján Goliaš / Riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove

Osvedčenie odbornej spôsobilosti – Michal Džupaj Bc. – na stiahnutie vo formáte PDF (1,9 MB)


BTS-PO, s.r.o.
Levočská 2, 080 01, Prešov

číslo oprávnenia na výchovu a vzdelávanie: VVZ-000122–06–01.2
evidenčné číslo osvedčenia: ZOP-07/04/2007
V Prešove dňa 27.04.2007

Osvedčenie o spôsobilosti bezpečnostného technika

vydané v zmysle § 23 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Meno a priezvisko: Michal Džupaj Bc.
Dátum narodenia: 25.10.1983
Trvalý pobyt: Ľ. Štúra 442/6, 089 01, Svidník

Odborná príprava absolvovaná

v dňoch: od 05.03.2007 do 27.04.2007
v rozsahu: 176 hodín
dátum vykonania skúšky: 27.04.2007

Podpísaní:
Ľubica Palšová / Predseda skúšobnej komisie
Ing. Jozef Komár / Konateľ oprávnenej osoby BTS-PO, s.r.o.

Osvedčenie odbornej spôsobilosti – Michal Džupaj Bc. – na stiahnutie vo formáte PDF (909,1 kB)


MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY / Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Číslo: 94/2015
Bratislava 25.08.2015

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Tomaník
Dátum narodenia: 06.08.1991
Trvalý pobyt: Plevník – Drienové 21/5, 018 26, Plevník
spĺňa predpoklady
odbornej spôsobilosti podľa § 11 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 35 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
na výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany

Osvedčenie platí do: 25.08.2020

Podpísaný:
gen. JUDr. Alexander Nejedlý / prezident Hasičského a záchranného zboru

Osvedčenie odbornej spôsobilosti – Ing. jozef Tomaník – na stiahnutie vo formáte PDF (810,6 kB)