Služby

 

Ponúkame:

 • Komplexné projektovanie stavieb
 • Stavebné povolenie na kľúč

 

 

Komplexné projektovanie stavieb

V rámci komplexného projektovania pozemných stavieb ponúkame:

 • Poskytnutie konzultácie, spracovanie štúdie a investičného zámeru
 • Vypracovanie PD pre územné rozhodnutie
 • Vypracovanie PD pre stavebné povolenie
 • Vypracovanie PD pre realizáciu stavby
 • Vypracovanie statických posudkov

  V rámci statických posudkov vypracovávame statické výpočty vrátane podrobnej výkresovej dokumentácie. Nami navrhnuté konštrukcie spĺňajú kritéria spoľahlivosti, bezpečnosti, mechanickej odolnosti a stability. Pri ich navrhovaní nezabúdame na hospodárnosť stavieb a to v zmysle platných národných a európskych noriem. (viac / menej)

  V oblasti projektovania statiky pozemných stavieb sa zameriavame na statiku nosných konštrukcií občianskych a priemyselných stavieb. Projektujeme novostavby, rekonštrukcie a posudzujeme statiku jestvujúcich stavieb s možnosťou ich následných úprav a dispozičných zmien vrátane zmien zaťaženia prevádzky.

  Statické posudky vypracovávame pre tieto typy konštrukcií:

  • Oceľové konštrukcie
   Skeletové konštrukcie halových objektov bez alebo so žeriavovými dráhami, skeletové konštrukcie objektov občianskeho vybavenia, strešné priehradové a plnostenné konštrukcie, stropné väznicové sústavy, preklady, prievlaky a trámy, konštrukcie spriahnutého charakteru.
  • Betónové konštrukcie
   Oporné výstuže a gravitačné múry, skeletové prefabrikované konštrukcie halových objektov, skeletové rámové konštrukcie stavieb, doskové a trámové stropné a strešné konštrukcie, preklady, prievlaky a trámy.
  • Drevené konštrukcie
   Krovy, trámové stropy a strechy, drevostavby.
  • Murované konštrukcie
   Nosné steny a stĺpy, keramické preklady a stropy.
  • Búranie do panela
   Statické posúdenie rekonštrukcií domov, bytov, bytových jadier, nosných a nenosných prierazov v stenách, dorábanie balkónov a pod.
 • Vypracovanie požiarnobezpeč­nostných charakteristík a projektov protipožiarnej bezpečnosti stavby

  Pri schvaľovaní projektovej dokumentácie (PD) každej stavby alebo pri zmene využitia stavebného objektu je povinnou súčasťou tejto PD aj projekt – Posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov v zmysle Vyhlášky č. 94/2004 Z. z. (viac / menej)

  Prostredníctvom tímu špecialistov požiarnej ochrany zabezpečíme spracovanie Posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavebných (PBS) objektov podľa požiadaviek investora v úzkej súčinnosti s dotknutými projektantskými kanceláriami a príslušným KR alebo OR HaZZ v súlade s predpismi o protipožiarnej bezpečnosti. Navrhneme také riešenie zabezpečenia protipožiarnej ochrany objektu, ktoré spĺňa požiadavky orgánu štátneho požiarneho dozoru posudzujúceho príslušný projekt a zároveň bude zohľadňovať ekonomické možnosti investora. Výsledkom bude projektová dokumentácia Posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov akceptovateľná všetkými zainteresovanými stranami.

  Máme tiež rozsiahle skúsenosti s projektmi PBS u objektov, kde došlo k strate pôvodnej PD.

  Taktiež s požiarnobez­pečnostnými charakteristikami stavieb.

V spolupráci s našimi projektantmi zabezpečíme vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu:

 • Konštrukcia stavby (architektúra)
 • Statické posúdenie
 • Protipožiarna bezpečnosť stavby (požiarna ochrana)
 • Technické zabezpečenie budovy
  • Elektroinštalácia (NN prípojka, bleskozvod, slaboprúd, štruktúrovaná kabeláž)
  • Zdravotechnika (vodovodná a kanalizačná prípojka, dažďová a splašková prípojka, ČOV)
  • Vykurovanie (návrh druhu vykurovania, typu kotla a rozmiestnenie radiátorov, vnútorné rozvody)
  • Tepelno-technické posúdenie stavby (vydanie energetického certifikátu potrebného ku kolaudácii)
 • Dopravné projekty (riešenie prístupovej komunikácie a parkoviska)

 

Stavebné povolenie na kľúč

Naši skúsení pracovníci Vám ušetria nemálo času ako aj energie pri vybavovaní žiadosti o stavebné povolenie či už pre rodinný dom, firemnú budovu, halu alebo polyfunkčný objekt. Pomôžeme Vám s administratívnymi úkonmi, ako je územné rozhodnutie, stavebné povolenie spojené s územným, stavebným a kolaudačným konaním či inými s tým spojenými procesmi ako je vyňatie z pôdneho fondu a pod. V celom procese inžinierskej činnosti ponúkame investorom aj poradenskú a konzultačnú činnosť.

V rámci inžinierskej činnosti ponúkame:

 • Územnú prípravu:
  • majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov dotknutých plánovanou výstavbou v rozsahu potrebnom pre vydanie územného rozhodnutia, zastupovanie v konaní pred Slovenským pozemkovým fondom a Katastrálnym úradom
  • odsúhlasenie a vyjadrenia k dokumentácii pre územné konanie (zadanie stavby) s orgánmi štátnej správy a ostatnými organizáciami dotknutými plánovanou výstavbou v územnom konaní
  • v spolupráci s príslušným stavebným úradom prípravu a organizáciu územného konania, ukončenú vydaním územného rozhodnutia a jeho právoplatnosť
 • Stavebné konanie:
  • majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rozsahu potrebnom pre vydanie stavebného povolenia, zastupovanie v konaní pred Slovenským pozemkovým fondom a Katastrálnym úradom,
  • odsúhlasenie projektu pre stavebné povolenie s orgánmi štátnej správy a ostatnými organizáciami dotknutými plánovanou výstavbou v stavebnom konaní
  • v spolupráci so stavebným úradom prípravu a organizáciu stavebného konania ukončenú vydaním stavebného povolenia a jeho právoplatnosť.
 • Ukončenie stavby:
  • príprava a organizácia kolaudačného konania s príslušným stavebným úradom,
  • vydanie kolaudačného rozhodnutia a jeho právoplatnosť
  • stavebný dozor